$co; }; ?> Oznamy » CPPPaP Michalovce

Oznamy

Týždeň online aktivít s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva v Košickom kraji

 

Milí žiaci, vážení rodičia a učitelia, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji vás srdečne pozývajú na týždeň online aktivít:

 

ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

 

AKTIVITY SÚ URČENÉ PRE ÚČASTNÍKOV Z KOŠICKÉHO KRAJA

 

HARMONOGRAM A PRIHLASOVANIE NA ONLINE AKTIVITY:

https://centrumke.sk/…ikpovolaniu/

 

Oznam

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť!

Oznamujeme Vám, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 261 z 24.11.2021 u­pravujúcej chod pracoviska v režime OTP, pracuje CPPPaP od 25.11.2021 v tomto režime. V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR. č. 262 z 24.11.2021 § 2 sa nariaďuje všetkým osobám prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora v interiéri.

Pri vstupe do priestorov CPPPaP sa táto povinnosť netýka:

 1. detí do 6 rokov,
 2. osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 3. osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. osoba kompletne očkovaná,
 2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 4. osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Podľa Školského semaforu MŠVVaŠ SR aktualizovaného dňa 26.11.2021 a podľa rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2020/21911:1-A1810 z 25.11.2021 od 29.11.2021 sa prevádzka CPPPaP uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

Školský semafor je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR – verzia 1.6. aktualizovaná k 26.11.2021 – https://www.minedu.sk/…sky-semafor/

Vstup cudzích osôb do CPPPaP je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný – osoba kompletne očkovaná, prekonaný – osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami) so súhlasom riaditeľky CPPPaP/vedúcej elokovaného pracoviska.

V záujme ochrany Vášho zdravia ako aj zamestnancov CPPPaP Vás prosíme o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

 1. Pri vstupe do CPPPaP žiadame plnoletých klientov a dospelú sprevádzajúcu osobu neplnoletého klienta preukázať sa potvrdením o úplnom očkovaní – COVID pasom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní.
 2. Pri vstupe do CPPPaP absolvovať preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty neplnoletého klienta a vyplnenie čestného prehlásenia o bezpríznakovosti klienta v prijímacej kancelárii.
 3. Prijímanie klientov (detí a žiakov) z triedy, ktorá je v čase prítomnosti klienta v CPPPaP v karanténe, nie je možné.
 4. Vzhľadom k priestorovým podmienkam CPPPaP nie je možné zdržiavanie sa sprievodu klienta v čakárni.
 5. Dodržiavať presný čas príchodu do CPPPaP podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovani­u osôb.
 6. V prípade, ak sa na dohodnutý termín nemôžete dostaviť, bezodkladne to oznámte CPPPaP.
 7. Pri zistení pozitivity na COVID-19 po návšteve CPPPaP u klienta, sprevádzajúcej osoby alebo im blízkych kontaktov, oznámte to okamžite CPPPaP.

Informácie o službách a objednávaní sa klientov poskytujeme na tel. č.: 0911/439400 od 7:30 hod. do 15:30 hod. a na 056/ 688 3056 a 056/652 2080 od 8:00 hod. do 14:00 hod.